Siirry suoraan sisältöön

Arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritykseen käytetään monia eri menetelmiä ja laskentakaavoja. Arvonmääritys aloitetaan tutustumalla yritykseen, sen toimintaan ja tilinpäätöksiin 3 – 5 vuoden ajalta, määritetään subtanssiarvo, tuottoarvo ja hahmotetaan goodwill-arvo. 

Arvonmääritys tehdään aina usealla eri menetelmällä, peilaten yrityksen toiminnallista ja taloudellista historiaa ja ennen kaikkea kartoittamalla yrityksen tulevaisuutta.

Yrityksen lopulliseen arvoon vaikuttavat teknisten laskentakaavojen lisäksi niin sanotut näkymättömät arvot kuten yrityksen nimi ja imago markkinoilla, sopimukset asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa, mahdollinen lisäarvo ostajalle, henkilökunnan ammattitaito, yrityksen oma erikoisosaaminen, mallit, patentit jne.

Yritykselle arvonmäärityksen perusteella saatua arvoa voidaan muokata erilaisilla omaisuuserien järjestelyillä. Yrityksen omaisuutta voidaan yhtiöittää ja siirtää pois varsinaisesta kaupan kohteesta. Tavoitteena tehdä yrityksestä realistinen ostajia kiinnostava kohde.

Yrityksen myyjällä ja ostajalla on molemmilla oma käsityksensä yrityksen arvosta. 

Yrityksen todellinen arvomääritetään kuitenkin vasta kauppakirjan tai esisopimuksen allekirjoituksella. Silloin ostaja ja myyjä ovat löytäneet toisensa.